Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu na stránke www.nestville.sk

1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.nestville.sk upresňujú
podmienky realizácie dodávok tovaru a registrácie odberateľa.

2. Definícia pojmov

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných podmienkach a ich
prílohách nasledovné výrazy tento význam:

2.1 Dodávateľom sa rozumie spoločnosť BGV s r.o. (Nestville Distillery) so sídlom v Hniezdnom 471,
06501 Hniezdne. IČO:36476340, DIČ: 2020004360, ktorý je prevádzkovateľom internetového
obchodu na stránke www.nestville.sk.

2.2 Odberateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so
spoločnosťou BGV s.r.o. (Nestville Distillery).

2.3 Produkt znamená realizáciu dodávky tovarov z internetového obchodu na základe vystavenia
online objednávky priamo cez www.nestville.sk alebo podpisom kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo
inej formy písomnej zmluvy, ktorá sa považuje za záväznú.

3. Objednávka produktu

3.1 Odberateľ objednáva produkt alebo služby u dodávateľa:
online objednávkovým formulárom cez www.nestville.sk
3.2 Objednávky musia obsahovať základné náležitosti ako: číslo objednávky, kontaktnú osobu,
fakturačné údaje, adresu pre doručenie tovaru, ak je iná ako fakturačná, názov tovaru, kód tovaru,
cenu za kus a počty kusov.
3.3 Objednávky sú u dodávateľa zaraďované do systému a vybavované v poradí, v akom prichádzajú.
Každá potvrdená objednávka je záväzná. V prípade, že odberateľ upustí od záväznej objednávky,
môže dodávateľ požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 % kúpnej ceny za objednaný
produkt, od objednávky ktorého odberateľ upustil. Odberateľ sa zaväzuje túto zmluvnú pokutu do 14
dní zaplatiť.

4. Odber a dodávka tovaru

4.1 Odber produktu sa uskutočňuje vopred dohodnutým spôsobom a to formou:
osobne na adrese dodávateľadodávateľom zvolenou kuriérskou službou na adresu odberateľa
prostredníctvom Slovenskej pošty ako balík prvej triedy

4.2 Pri osobnom prevzatí produktu z prevádzky dodávateľa, odberateľ svojim podpisom na dodacom
liste alebo faktúre dodávateľa potvrdí správnosť a kompletnosť dodávky. Odberateľ sa zaväzuje
odobrať objednaný produkt alebo jeho časť najneskôr do 5 dní od písomnej, telefonickej, mailovej
alebo faxovej výzvy dodávateľa. Pri neakceptovaní tejto výzvy má dodávateľ právo zabezpečiť jeho
ďalšie uskladnenie na náklady odberateľa.

4.3 Cena prepravy tovaru bude účtovaná na základe údajov uvedených v objednávke. V prípade
objemnejšieho tovaru čoho následkom je zvýšenie finančných prostriedkov na prepravu tovaru bude
táto doprava účtovaná na základe osobitných podmienok.

4.4 Ak nie je dohodnuté inak, bežná dodacia doba tovaru je od 3 dní až do 4 týždňov. Vzhľadom na
charakter tovaru si dodávateľ vyhradzuje právo na zmenu lehoty dodávky tovaru prípadne zrušenie
dodávky tovaru z dôvodu vypredania zásob alebo na základe iných nepredvídateľných skutočností.
Odberateľovi v tom prípade nevzniká nárok na zrušenie ostatného záväzne objednaného tovaru.
Odberateľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov dodávateľa nie sú uvádzané termíny dodávok
záväzné. Bez ohľadu na vyššie uvedené, predávajúci vyvinie maximálne úsilie pre dodržanie
uvádzaných termínov dodávok.

5. Ceny

5.1 Zoznam produktu aj s predajnými cenami je obsiahnutý na www.nestville.sk.

5.2 Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien.

5.3 Dodávateľ má vyhradené právo dohodnúť s odberateľom osobitné cenové a platobné podmienky
pri konkrétnej objednávke bez ohľadu na úpravu vzájomných vzťahov vo všeobecných obchodných
podmienkach a iných zmluvách.

5.4 Cena produktu je uvádzaná s DPH a nezahŕňa náklady za dopravu, balné a poistenie.

6. Spôsob platby

6.1 Platba sa vykonáva na základe dobierky pri prevzatí tovaru na pošte.

6.2 Platba sa vykonáva prevodom na účet. Tovar je dodávateľom expedovaný až po pripísaní sumy
v hodnote objednávky na účet dodávateľa

6.3 Platba sa vykonáva platobnou kartou cez platobnú bránu. Tovar je expedovaný okamžite,
respektíve bez omeškania zapríčineného čakajúcou platbou.

7. Vlastníctvo produktu a riziká

7.1 Odberateľ nadobúda vlastnícke práva k výrobkom a službám až úplným uhradením ceny a ďalších
čiastok, ktoré majú byť uhradené na účet dodávateľa.

7.2 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá dodávateľ odberateľovi za ušlý zisk,
stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku včasného nedodania
produktu, chyby na produkte, nevyhovujúcej potlače, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným
spôsobom.

7.3 Neplnenie alebo porušenie záväzku dodávateľa, týkajúce sa jednej alebo viacerých čiastočných
dodávok nemá za následok zrušenie obchodného vzťahu s odberateľom vo vzťahu k produktom a
službám už dodaným alebo ešte nedodaným.

8. Záručné lehoty a reklamačný poriadok

8.1 Záručná doba na produkt dodávaný dodávateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami
Občianskeho a Obchodného zákonníka. Záruka je vyznačená na produktoch, ktoré si odberateľ
objedná alebo určená písomnou formou dokladom o kúpe. Záručná doba začína plynúť dňom
splnenia dodávky.

8.2 Ak dodávka vykazuje zrejmé (zjavné) poškodenie pri odbere tovaru, je odberateľ povinný oznámiť
nedostatky na tovare okamžite, najneskôr do 48 hodín od prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie
dodávateľ nie je povinný brať do úvahy.

8.3 Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný produkt na vlastné náklady na
adresu dodávateľa čistý, mechanicky nepoškodený, nepotlačený ani inak neoznačený, v originálnom
balení, kópie dodacieho listu alebo faktúry a s presným popisom poškodenia. Chyby musia byť
vytknuté písomne, faxom alebo e-mailom s ich detailným upresnením reklamačnému pracovníkovi
dodávateľa. Ak odberateľ nevytkne riadne a včas tieto chyby, stráca nároky z týchto chýb.

8.4 Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný
uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. V prípade, ak produkt nie je možné opraviť si
dodávateľ vyhradzuje právo riešiť reklamovaný produkt náhradným plnením alebo vrátením kúpnej
ceny.

8.5 Dodávateľ nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie
pri poruchách, zapríčinených mechanicky, prírodnou katastrofou, nekvalifikovanou obsluhou,
použitím nevyhovujúceho spotrebného materiálu alebo pri inom porušení záručných podmienok,
zistených pracovníkom dodávateľa. Zároveň sa odberateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi všetky
náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto chyby, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.

8.6 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá dodávateľ odberateľovi za ušlý zisk,
stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku chyby na produkte,
nevyhovujúcej potlače alebo včasného nevyriadenia reklamácie.

9. Storno objednávky

9.1 Odberateľ má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným
potvrdením.

9.2 V prípade stornovania potvrdenej objednávky je odberateľ povinný uhradiť predávajúcemu škodu
vzniknutú týmto jednaním.

9.3 Zrušenie objednávky po prijatí zálohovej platby, ktorá určuje začiatok výroby a počas výroby nie
je možné, odberateľ je povinný tovar či službu odobrať a uhradiť v plnej výške.

9.4 Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už
nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade,
že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať odberateľa za účelom dohody o
ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato
čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Dodávateľ má vyhradené právo tieto podmienky zmeniť.

10.2 Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia
týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10.3 Odberateľ uplatnením objednávky u dodávateľa vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými
podmienkami a súhlasí s nimi.