Aktuálne

 

PREHLÁSENIE SPRÁVCU

 

O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 

 

Prehlásenie správcu o spracovaní osobných údajov podľa nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a poučení subjektov údajov (ďalej jen „GDPR“)  

 

I. Správca osobných údajov

Správca osobných údajov: 

BGV, s. r. o.

so sídlom Hniezdne 471, 065 01 Hniezdne, IČO: 36476340, 

Okresnom súde v Starej Ľubovni obch. reg. vl. č.13156/P, odd: s. r. o., 

emailový kontakt: nestville@nestville.sk  (ďalej len „Správca“): týmto v súlade s čl. 12 aj. GDPR informuje subjekty údajov o spracovaní ich osobných údajov a o ich právach.  

 

II.  Rozsah spracovania osobných údajov 

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom je príslušný subjekt údajov správcovi poskytnutý v súvislosti s uzavretím zmluvného alebo iného právneho vzťahu s správcom alebo správcom získal oprávnene od tretej osoby alebo oprávnene zhromaždil inak a spracuje ich v súlade s platnými právnymi predpismi alebo k plnením zákonných povinností správcu.  

 

III. Zdroje osobných údajov 

 • ·         priamo od subjektov údajov (najmä v rámci uzatvárania príslušných zmlúv, na základe objednávky, registrácie a nákupov prostredníctvom e-shopu, e-mailu, telefonicky, chatom, prostredníctvom webových stránok, kontaktného formulára na webe, prostredníctvom sociálnych sietí, predaním vizitky, na základe získaného súhlasu, získanie audio alebo videozáznamu získaného prostredníctvom technického zariadenia správcu atď.)
 • ·         treťou osobou (najmä zmluvnými stranami v rámci plnenia konkrétneho zmluvného vzťahu)
 • ·         z verejnej evidencie -  verejná evidencia pre účely tohto dokumentu:
  • o   verejný register podľa zákona č. 304/2013 Zb., O verejných registráciách právnických a fyzických osôb, v znení neskorších predpisov, tzn. spolkový register, registračný register, register inštitúcií, register spoločníkov vlastníkov jednotiek, obchodný register a register všeobecne prospešných spoločností;  ďalšie registre v zmysle č. 111/2009 Zb., O základných registroch, v znení neskorších predpisov

IV. Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania správcom

 

Správca spracováva (sám či prostredníctvom spracovateľa) nasledujúce kategórie osobných údajov: 

 • ·         meno a sídlo
 • ·         obchodná spoločnosť (u fyzických osôb podnikajúcich)
 • ·         adresa, doručovacia adresa, popr. prechodné bydlisko
 • ·         dátum narodenia
 • ·         rodné číslo
 • ·         e-mailová adresa
 • ·         telefónne číslo - súkromné, služby
 • ·         tel - faxové číslo
 • ·         IČO
 • ·         číslo občianskeho dokladu
 • ·         číslo cestovného pasu
 • ·         DIČ
 • ·         DPH
 • ·         bankové spojenie
 • ·         www stránky
 • ·         ID dátových schránok
 • ·         heslo, prihlasovací údaj
 • ·         fotografie
 • ·         videozáznam
 • ·         zvukový (telefonický) záznam
 • ·         IP adresa
 • ·         lokalizačné údaje (GPS, CCS)
 • ·         číslo karty poistenia
 • ·         číslo zmluvy, pod ktorou je subjekt u správcu evidovaný
 • ·         personálne číslo, číslo zamestnanca
 • ·         vzdelanie
 • ·         príjem zo zamestnania (mzda, príjem z dôchodku
 • ·         osobné údaje detí alebo manželiek resp. partnera / partnerky
 • ·         cookies
 • ·         podpis 

V. Kategória subjektov údajov 

Subjektom údajov je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, konkrétne:

 • ·         zamestnanec správca (na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohôd o pracovných činnostiach) • uchádzač o zamestnanie u správcu
 • ·         zamestnanec agentúry správcu
 • ·         zmluvný partner správca (fyzická osoba - podnikateľ, nepodnikajúci)
  • o   klient
  • o   zákazník
  • o   kupujúci
  • o   predávajúci
  • o   objednávateľ
  • o   odberateľ
  • o   dodávateľ
  • o   dopravca, prepravca
  • o   zhotoviteľ
  • o   objednávateľ
  • o   nájomca
  • o   prenajímateľ
  • o   nájomca
  • o   oprávnený
  • o   povinný
  • o   veriteľ
  • o   dlžník
  • o   užívateľ
  • o   budúci zmluvný štát (na základe uzavretia zmluvy o budúcnosti alebo opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť subjektu údajov)     
 • ·         subjekt v predzmluvnom vzťahu s správcom (objednávateľ pred akceptáciou objednávky, žiadateľom atď.)
 • ·         účastník konania
 • ·         pomocný účastník konania
 • ·         dotknutá osoba, zúčastnená osoba
 • ·         žiadateľ
 • ·         anketár
 • ·         platcu
 • ·         príjemca
 • ·         oprávnený
 • ·         povinný
 • ·         poškodený   

VI. Kategórie spracovateľov a príjemcov osobných údajov 

 • ·         externý subjekt, ktorý poskytuje služby správcovi, predovšetkým poskytuje:
  • o   služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany   prepravcovia, dopravcovia  obchodní zástupcovia   dodávatelia vykonávajúci pre správcu tzv. priamy závoz tovaru zákazníkom správcu   účtovné služby, služby daňových poradcov a audítorov   služby v oblasti IT, cloudové úložiská   služby reklamné, marketingové   služby v oblasti školení, vzdelávania   služby spočívajúce v zabezpečení dotácií a subvencií

ďalej: 

 • ·         orgány štátnej správy
 • ·         span style="font-size: small;">orgány miestnej samosprávy
  • ·         bankové ústavy
  • ·         poisťovne

   

  VII. Účel a dôvody spracovania osobných údajov 

   

  Spracovanie osobných údajov prebieha u správcu :

  • ·         na základe udeleného súhlasu subjektu údajov
  • ·         pri plnení zmluvy s subjektom údajov
  • ·         pri vykonávaní opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť subjektu údajov
  • ·         z dôvodu splnenia právnych povinností vzťahujúcich sa na správcu
  • ·         z dôvodov oprávneného záujmu správcu alebo tretej strany (vrátane archivovania na základe oprávneného záujmu správcu)
  • ·         z dôvodov ochrany životne dôležitých záujmov subjektu údajov alebo iných fyzických osôb 

   

  VIII. Spôsob spracovania a ochrana osobných údajov 

   

  Spracovanie osobných údajov vykonáva správca. Spracovanie je vykonávané v jeho prevádzkových priestoroch, pobočkách a sídle správcu jednotlivých poverených zamestnancov správcu, prípadne spracovateľom. Ku spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, prípadne i manuálnym spôsobom v osobných údajoch v listinnej podobe za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týchto okolností sa nesmie zabrániť neoprávnenému alebo nehodnému prístupu k osobným údajom, ich zmenám, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, neoprávnenému spracovaniu a inému zneužitiu osobných údajov. Verejné subjekty, ktoré môžu byť osobné údaje sprístupnené, sú riadne preverené, zmluvne zabezpečené ich rešpektovanie k právam subjektov údajov na ochranu osobných údajov a súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. 

   

  IX. Doba spracovania osobných údajov 

   

  V súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, vo vnútorných predpisoch správcu alebo príslušných právnych predpisoch ide vo všetkých prípadoch spracovania osobných údajov o obdobie nevyhnutne potrebné na zabezpečenie práv a povinností plynúcich tak zo zmlúv oprávnených záujmov, ako aj z príslušných právnych predpisov. 

   

  X. Poučenie 

   

  Správca spracováva údaje s povolením subjektu údajov s výnimkou zákonom stanovených prípadov, ak spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas s údajom subjektu. V súlade s článkom 4 ods. 6 odst. 1 GDPR môže správca bez súhlasu subjektu údajov spracovať tieto údaje:

  subjekt údajov udelil súhlas s jedným alebo viacerými konkrétnymi účelmi, spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorého zmluvnou stranou je subjekt údajov alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov , spracovanie je nevyhnutné na účely ochrany oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany, s výnimkou prípadov, keď je pred týmto záujmom potrebná na zabezpečenie životne dôležitých záujmov subjektu údajov alebo inej fyzickej osoby majú prednosť záujmov alebo základných práv a slobody subjektu, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov. 

   

  XI. Práva subjektov údajov 

   

  1. V súlade s čl. 12 GDPR informuje správcu subjektu údajov o práve na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

  • ·         účelu spracovania
  • ·         kategórii dotknutých osobných údajov
  • ·         príjemcovi alebo kategórie príjemcov, ktorých osobné údaje boli alebo budú sprístupnené
  • ·         plánovaná doba, po ktorej budú osobné údaje uložené
  • ·         všetky dostupné informácie o zdrojoch osobných údajov
  • ·         ak nie sú získané údaje od subjekte, skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu vrátane profilovania.

  2. Každý správca alebo spracovateľ vykoná spracovanie osobných údajov, ktoré sú v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracovania, môže:

  • ·         Požiadať správcu o vysvetlenie.
  • ·         Požiadať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav. Hlavne sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenia alebo vymazania osobných údajov.
  • ·         Ak je žiadosť subjektu údajov zistená oprávnene, správca odstráni bezodkladne chybný stav.
  • ·         Ak  správca nevyhovie žiadosti subjektu údajov, má subjekt údajov právo obrátiť sa priamo na dozorný úrad, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.
  • ·         Subjekt údajov má právo obrátiť sa svojím podnetom na dozorný úrad priamo bez predchádzajúcich krokov.
  • ·         Správca má právo na poskytnutie informácií požadovať primeranú náhradu, ktorá nepresahuje náklady nevyhnutné na poskytnutie informácií. 

   

   

  XII. Záverečné ustanovenia

   

  V prípade otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov subjektov údajov sa môžete kontaktovať správcu písomne alebo elektronicky prostredníctvom týchto kontaktných údajov:

  BGV, s. r. o.,  adresa: Hniezdne 471, 065 01  Hniezdne, IČO: 36476340,  emailový kontakt nestville@nestville.sk  alebo ustanoveného poverenca na ochranu osobných údajov  Keystone Company a.s. adresa: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, IČO: 05983649 emailový kontakt: gdpr@nohelgarden.sk     

  Prehlásenie je verejne prístupné na webových stránkach správcu www.nohelgarden.sk  

  Posledná aktualizácia tohto vyhlásenia bola vykonaná dňa 24. 05. 2018

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Srdečne Vás pozývame na čarovnú rozprávku Vianoc, ktorá sa uskutoční v dňoch: 9., 10., 11., 16., 17., 18., 26., 28., 30. 12. 2016 v Nestville Parku. 

Od 13.30 do 19.00

 

Čarovná rozprávka:

Prežite počas zimných decembrových dní jedinečné chvíle v tradičnom šate čarovnej vianočnej rozprávky. Pozývame Vás na stretnutie s rozprávkovými bytosťami, ktoré vyčaria úsmev na každej detskej tvári. Stanete sa súčasťou deja, zažijete putovanie za Santom, vianočné koledy a živý príbeh čarokrásnych Vianoc. V Nestville Parku sa aj dospelí vrátia do detských čias, tak neváhajte a nechajte sa opantať vianočnou atmosférou.  

 

Kino:

Tradičné vianočné rozprávky v Nestville Parku sa tentokrát presúvajú aj na kino plátno. Neopakovaný zážitok Vám prinášame aj prostredníctvom autokina pod holým nebom, kde si na svoje prídu nie len najmenší. Vianočnú náladu nebude cítiť len z pohodlia Vašich obývačiek, ale aj pri návšteve nášho vianočného autokina. Zažite tak neopakovateľnú atmosféru čarovnej vianočnej krajiny v Nestville Parku.

 

Termíny Kina: 

Od : 15 :30 do 20:00

6./Mikuláš/ 9., 10., 11., 16., 17., 18., 26., 28., 30. 12. 2016 v Nestville Parku. 


 

 

 

Prvú čokoládovňu na východe otvoril čokoládový kráľ!

Autor: WBN/PR, dnes 10:45
Prvú čokoládovňu na východe otvoril čokoládový kráľ! Foto: Nestville Chocolate
BRATISLAVA 23. augusta (WBN/PR) - Čokoládové kráľovstvo Nestville Chocolate v obci Hniezdne otvoril čokoládový kráľ Ibi Maiga a čokoládová kráľovná Didiana. Veľkolepá slávnosť otvorenia prvej čokoládovne na Severnom Spiši privítala 3200 návštevníkov. Predalo sa vyše 100 kg mliečnej aj horkej čokolády v každom skupenstve, či už v pralinkách, lámanej čokoláde, tabuľkovej alebo horúcej.

Pred čokoládovňou Nestville Chocolate sa tvoril vyše dvojhodinový rad "čokoládychtivých" návštevníkov, ktorí sa rozhodli ako prví ochutnať skvelú Nestville čokoládu. Hlavnou hviezdou otvorenia bol čokoládový kráľ Ibi Maiga, ktorý kvôli tejto udalosti priletel priamo z Afriky. Ibi sa momentálne zdržuje v Afrike viac ako na Slovensku nie len kvôli obchodným aktivitám, ale aj kvôli očakávanému druhému prírastku do rodiny. Čokoládovou kráľovnou a moderátorkou akcie bola šarmantná Didiana, ktorej hlas ľudia poznajú najmä z rádia. V kráľovstve nechýbali ani rozprávkové víly, ktoré návštevníkom spríjemňovali čakanie v rade na čokoládu.

Nestville chocolate ponúka okrem tabuľkovej čokolády aj pralinky, lámanú čokoládu, medianty, tekutú čokoládu, ale aj muffiny, wafle či cup cakes. Všetky produkty sú vyrobené z prémiovej belgickej čokolády a ich chuť je naozaj výnimočná. Okrem tradičných variantov s lyofilizovanym ovocím či orieškami a kokosom môžu návštevníci ochutnať aj pralinky s príchuťou Nestville Whiskey či Tatra Balsam. Pre dospelých sú k dispozícii aj originálne čokoládové likéry.

Nestville Chocolate je súčasťou areálu Nestville Park, ktorý už niekoľko rokov vyrába prvú slovenskú whisky Nestville. Nestville Park ponúka návštevníkom unikátnu exkurziu do sveta liehovarníctva. V historickej časti si pozriete a vyskúšate niekoľko tradičných remesiel a v modernej časti exkurzie uvidíte na vlastné oči ako sa aktuálne vyrába whisky či iné destiláty.

 

 

Srdečne Vás pozývame už na 3. ročník podujatia Nestville Chopper Family Fest v Hniezdnom . Festival  patrí medzi veľmi atraktívne podujatia plné bohatého programu pre deti i dospelých. Predchádzajúce ročníky boli zamerané na rock, ale tento ročník je akcia programovo zameraná na rodiny s deťmi.

Hlavným dôvodom je slávnostné otvorenie Nestville Čokolaterie v spojení s Nestville Chopper Family Festom. Na otvorení si prídu na svoje všetci milovníci čokolády od najmenších maškrtníkov až po konzumentov výnimočných jedál a nápojov. Ochutnať môžete pralinky, tabuľovú čokoládu a mnohé ďalšie čoko produkty.

Tešiť sa môžete na skupinu Gladiator, Dominiku Mirgovú s tanečníčkami,  bohatý kultúrny i detský program, na úžasnú atmosféru, výbornú hudbu i skvelú čokoládu.

Nenechajte si ujsť výnimočný zážitok a prežite nezabudnuteľný deň! Príďte sa pozrieť ako ožíva príbeh čokolády!

Už 13.8.2016(sobota) v Nestville Parku v Hniezdnom.

 

 

Na 13.Augusta 2016 /sobota/ si nerobte žiadne iné plány ,príďte všetci do Nestville Parku na jedinečné podujatie 
Nestville Chopper Family Fest, čaká Vás skvelý program,množstvo atrakcií a otvorenie našej čokolatérie s čokoládovým kráľom Ibrahimom Maigom.....

 

  

 

Nestville Open Fest 2016  - Zhodnotenie

 

Skvelé slovenské kapely, veľa zábavy a úžasnú atmosféru si užili návštevníci Nestville Parku v Hniezdnom.

Nestville Open Fest 2016 sa konal v piatok 1., a sobotu  2. júla.

Na pódiu s veľkoplošnými obrazovkami sa striedali skvelé kapely. Vystúpili Horkýže Slíže, Peter Nagy a Indigo, Heľenine Oči, Rytmus, Ema Drobná, Puľs a mnoho ďalších.

Do areálu prišli počas akcie tisícky ľudí.

Dvojdňový program bol doplnený svetovým pohárom Nestville Strong Men, ktorého víťazom sa stal Rafael Kobylarz z Poľska.

Po prvý krát sme priamo v areáli vytvorili kino - Nestville CINEMA. V doobedňajších hodinách sa premietali rozprávky pre deti, poobede top výber filmov ako Pulp Fiction či Pomáda, v noci nechýbal horor. Nezabudli sme ani na futbalových fanúšikov, a tak mohli v našom kine sledovať live prenos Euro 2016.

Ďalšou novinkou bol DISCO hangár v štýle 80-90-tych rokov, ktorý sa stretol s veľkou obľubou až do skorých ranných hodín. Atmosféru doplňovali tematicky nasprejované steny, kapoty aút na tancovanie, skvelá hudba a ešte lepší ľudia.

Nechýbal ani veľkolepý ohňostroj podľa hudby, pri ktorom sa otvárali ústa  a do očí sa tisli slzy.

Počas festivalu bolo tiež pripravených množstvo atrakcií pre deti, kolotoče a špeciálny detský program.

Nestville Open Fest zaznamenal veľmi pozitívne ohlasy nielen v regióne Starej Ľubovne, ale aj vo vzdialenejších kútoch, o čom svedčili ŠPZetky na parkovisku zo stredného, či západného Slovenska.

 

Ďakujeme...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srdečne Vás pozývame na ROZPRÁVKOVO v Nestville Parku
Ak máte radi prekvapenia a rozprávky, tak si potom nenechajte ujsť pripravovanú rozprávkovú akciu v Nestville Parku v Hniezdnom. V dňoch 25.- 27. mája 2016 sa tu bude konať rozprávkovo pre MŠ a ZŠ a 28.-29. mája 2016 (víkend) pre verejnosť. 
Nestville Park sa v týchto dňoch premení na čarovnú rozprávku plnú prekvapení. Program je vhodný najmä pre deti predškolského veku a 1. stupňa základnej školy.
Rezervácie na: +421 917 949 673 alebo +42152 42 63 63

 

Srdečne Vás pozývame verejnosť, rodiny s detičkami a Vás všetkých na Rozprávkovo v Nestville Parku! Pozrite si časy vstupov počas víkendu a preneste sa s nami z rozprávky do rozprávky :)
Okrem rozprávky sa môžete tešiť na živé poníky, skákacie nafukovadlá a atrakcie a príde aj Macko Brumík so svojím tímom...

 

 

 

 

 

 

 

Nestville Park pripravil pre Vás na krásne vianočné obdobie skvelé podujatia, nádherné vianočné koncerty či čarovnú hranú rozprávku Vianoc? Vyberte si a príďte navštíviť Nestville Park počas decembra...

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=RSvvG6OmEPI


 

 

Vstupy na začiatok rozprávky každú celú hodinu.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí návštevníci,  expozícia Nestville Park je otvorená

UT - NE od 10:00 do 16:00 (posledný vstup).

 

 

 

Kalendárium 2014/2015

 


 

 

 

Jesenná súťaž s Nestville Parkom.

 

 

 

 

 

 

VÝSTAVA LIEČIVÝCH BYLÍN A ČAJOV

 

Prijmite naše pozvanie na Výstavu liečivých bylín a čajov od 13. do 26.10.2014 a objavte liečivú silu prírody. Tešíme sa na Vašu návštevu!
 

 

 

NESTVILLE COUNTRY FEST 2014

 

Milí návštevníci, expozícia Nestville Park organizuje dňa 7.9.2014 od 13:00 hod. druhý ročník obľúbeného country podujatia pod názvom Nestville Country Fest. Uvidíte vystúpenia skvelých country a folkových kapiel, pre deti je pripravených množstvo atrakcií a najmenší poník na svete a novinkou sú tento rok neoficiálne majstrovstvá v jazde na elektrickom ródeo býkovi - Nestville Bull Ride. Tešíme sa na vás!

 

 

 

Viac fotiek z podujatia nájdete v galérii...

 

 

 

NESTVILLE CHOPPER ROCK FEST 2014

 

Milí návštevníci, pozývame Vás na rockový event so skvelou rockovou hudbou spojený s výstavou chopperov a Harley Davidson. Pripravený je aj camp pre vaše stany, dobré jedlo a samozrejme kvalitná Nestville whisky. Let´s rock in Nestville Park!

 

 

 

 

 

 

NESTVILLE OPEN DAY 2014 

Pozývame Vás aj tento rok na deň otvorených dverí v Nestville Parku s bohatým celodenným programom pre všetky vekové kategórie.

 

 


 

 

 

 

Pozývame Vás na ďalší ročník folklórneho podujatia Slávnosť jari v Nestville Parku. Tento rok sme Slávnosť jari spojili s pretekmi konských záprahov Hniezdňanský chomút 2014. Čaká Vás bohatý a zaujímavý program. Máte sa na čo tešiť!

 

 

Pozývame všetkých priaznivcov slovenského folklóru do Nestville Parku! Od 1.4.2014 do 3.5.2014 sme pre Vás pripravili Výstavu krojov z regiónu severného Spiša, ktorú môžete vidieť vrámci prehliadky expozície. Tešíme sa na Vašu návštevu!

 

 

 

 

 

Príďte so svojou láskou na Valentínsku prehliadku Nestville Parku! Okrem toho stále platí 40% februárová zľava na vstupné.

 

 

 

 


 

 

 

 

VYREZÁVANÉ TEKVICE V NESTVILLE PARKU

 

 

 

 

 

Koniec leta v Nestville Country štýle

 

Nestville Park v Hniezdnom zakončil turistickú letnú sezónu Country Festom. Historicko-náučnú expozíciu liehovarníctva a tradičných remesiel ovládli indiáni s tomahavkami, pištoľníci, kankánové tanečnice, westernové kone a hudobné country skupiny. Deti si vyskúšali hod lasom, plieskanie bičom, streľbu z luku, či jazdu na koni. Dospelí si na východe vychutnali atmosféru,  ktorá sa podobala  Divokému západu. V areáli parku totiž vyrástlo malé westernové mestečko aj s pravým Nestville saloonom. Návštevníci Counry festu mohli vidieť výrobu prvej  slovenskej whisky, vrátane niekoľko stoviek sudov, v ktorých dozrieva.  Ivan Mládek a členovia skupiny Banjo Band si nenechali ujsť príležitosť a tento slovenský unikát ochutnali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac fotiek nájdete v galérii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapojte sa do súťaže s Nestville Parkom

 

 

Výhercom sa stáva:

Výhercom anketovej súťaže o wellness pobyt v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy a vstupeniek do Nesvtille Parku sa stal pán Marian Franek
Koňhora 968, 013 03 Varin. Výhercovi blahoželáme a prajeme príjemne strávený pobyt.